۱۸
اسفند
۱۳۹۷
سنت اقتباسی

سنت اقتباسی در ادبیات پارسی دوران اسلامی در پرتو تحولات نظریۀ اقتباس در ۵۰ سال اخیر

سنت اقتباسی در ادبیات پارسی دوران اسلامی در پرتو تحولات نظریۀ اقتباس در ۵۰ سال اخیر
موردپژوهی : سلامان و اَبسال
استاد راهنما : دکتر محمد شهبازی
دانشجو : غلامرضا شهبازی
(دانشجوى مقطع دکترى)
زمان : دوشنبه  ۱۷ دی ماه ، ساعت
مکان : دانشکده علوم نظری و مطالعات عالى هنر باغ ملی
ورود برای عموم آزاد می باشد ‌.

Leave a Reply